CTonTV
תנאי שימוש עבור אתר CTonTV
 
S&H – Internet Television and Communications Channels Ltd. ("CTonTV") משדרת למשתמשיה תוכן ומידע מקומי דרך האינטרט באמצעות אתר האינטרנט שלה www.CTonTV.com ("האתר" ו"השירותים", בהתאמה). תנאיי שימוש אלה ("תנאי השימוש") מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין CTonTV. על-ידי לחיצה על כפתור "הנני מסכים לתנאי שימוש אלה" או, לחילופין, כאשר עשה עושה שימוש כלשהו באתר ו/או השירותים, הנך מביע את הסכמתך להיות מחויב מבחינה משפטית לתנאי השימוש. היה ואינך מסכים לתנאי שימוש אלה, עליך לחדול באופן מיידי מכל שימוש באתר ו/או השירותים.
מדיניות הפרטיות של CTonTV, בו ניתן לעיין בלינק כדלהלן: [תנאי-שימוש/http://ctontv.com/tlv/heb], מהווה חלק בלתי נפרד מתנאיי השימוש. CTonTV רשאית לבצע שינוי בתנאיי שימוש אלה בכל עת על-ידי פרסום תנאיי שימוש מתוקנים באתר ו/או על-ידי מתן הודעה באמצעות האתר. כל נוסח מתוקן של תנאיי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו, וכל שימוש באתר ו/או השירותים לאחר הפרסום האמור יהווה את הסכמתך לכל נוסח תנאיי שימוש מתוקן.
 

שימוש באתר

 
הרינו להרשות לך לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים, כאמור בתנאיי השירות, בתנאי שלא: (א) תעשה שימוש כלשהו באתר פרט לשימוש ביתי, פרטי ולא מסחרי. הנך מנוע מלעשות כל שימוש באתר שהנו בלתי חוקי, או באופן הפוגע אדם או ישות כלשהם; (ב) תעתיק, תפיץ (במדיום כלשהו), תשנה או תעדכן האתר או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור מראש ומכתב מנציג מורשה של CTonTV, או תמכור, תבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הנדסת decompiling, או לפרק לחלקים כל חלק מהאתר; (ג) תעשה שימוש באתר לצורך פרסום תוכן כלשהו המכיל וירוסים או מדיה פוגענית אחרת; (ד) תגביל או תרתיע כל משתמש אחר מלעשות שימוש באתר לרבות, ללא הגבלה, על ידי פריצה לאתר או השחתת כל חלק מהאתר; (ה) תבצע מסגור (Framing) או שיקוף (Mirror) לחלק כלשהו מהאתר ללא קבלת אישור מראש ובכתב מנציג מוסמך של CTonTV; (ו) תעשה שימוש כלשהו ברובוט (Robot), ספיידר (Spider), אפליקציית חיפוש אתרים או כלי או הליך אחרים כלשהם במטרה להוריד, לקטלג, לשחזר, לבצע "Data Mine" או לשחזר או לעקוף בדרך אחרת כלשהי את מבנה ניווט האתר או כל חלק ממנו, או אופן הצגת האתר או חלק ממנו; (ז) לאסוף ו/או לאגור מידע לגבי מבקרים באתר ללא קבלת אישורם המפורש מראש ובכתב.
כמו כן, הנך מסכים לקיים כל חוק, תקנה ו/או כלל הרלוונטיים בקשר לשימוש האתר ו/או השירותים.
הנך מכיר בכך ומסכים כי ל-CTonTV הזכות, בכל עת, ללא סיבה כלשהי וללא צורך במתן הודעה או התראה קודמת כלשהם, לעצב מחדש ו/או לשנות את המבנה, הארגון, הספיציפיקציות, ה-"look and feel", ניווט, מאפיינים, תוכן ו/או חלקים אחרים כלשהם של האתר ו/או השירותים, או להסיר את תוכנו מסיבה כלשהי.
 

התוכן שלך

 
האתר מאפשר לך לעלות תוכן משלך לאתר ("תוכן גולשים").
הנך אחראי באופן בלעדי בגין כל תוכן גולשים שהנך מעלה לאתר ואין CTonTV מעניקה חסות, תמיכה או הסכמה כלשהם בקשר עם תוכן גולשים כלשהו. אין ביכולתה של CTonTV לנטר את התוכן המועלה לאתר וCTonTV אינה מבטיחה את הדיוק, איכות ו/או יושר של תוכן כלשהו המופיע באתר, מועלה לאתר או משותף בין גולשי האתר באמצעות השירותים. CTonTV לא תהיה אחראית או בעלת חבות בקשר עם תוכן גולשים כלשהו לרבות, ללא הגבלה, לעניין טענות של לשון הרע, פגיעה במוניטין, הפרת, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הפצה ו/או פרסום, פורנוגרפיה, גסות, ניבולי פה, בוטות, זימה, מרמה או מצג שווא. על אף ש-CTonTV עשויה לבצע בקרת תוכן של תוכן הגולשים או חלק ממנו, CTonTV אינה אחראית לאופי המשפטי של תוכן כלשהו כאמור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, CTonTV שומרת לעצמה הזכות, מבלי צורך להודיע לך, לא להעלות לאתר ו/או להסיר תוכן גולשים כלשהו אשר, על-פי דעתה הבלעדית של CTonTV, אינה מתאימה לאתר או המפר תנאיי השימוש לרבות, ללא הגבלה, תוכן אשר (א) מקדם שנאה כלפי קבוצה כלשהי על בסיס גזע, רקע אתני, דת, מוגבלות, מגדר, גיל, סטטוס כחייל משוחרר, העדפות מיניות; (ב) מכיל פורנוגרפיה, פדופיליה, גסות, בוטות או זימה, מכיל איומים ישירים או מרומזים כלפי אדם או קבוצה של אנשים כלשהם; (ג) מפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות כלשהן או זכויות צד שלישי אחרות כלשהן;(ד) מתחזה לאחרים באופן אשר מטרתו או שבפועל מטעה ו/או יוצר בלבול אצל אחרים או מהווה גניבת עין ; (ה) נעשה בו שימוש בלתי חוקי או מעודד מעשים מסוכנים ו/או בלתי חוקיים (ובמקרה זה, חשבונך עלול להיות מבוטל ותדווח לרשויות המתאימות); (ו) מכיל ספאם (Spam), לינקים לספאם או מעביר וירוסים או Malware; (ז) מכיל התקפה אישית; (ח) מעיל פרסומות או קידום עסקים; (ט) הנו באופן אחר כלשהו בלתי חוקי ו/או מהווה התנהגות בלתי הולמת, בלתי מוסרית ו/או מטעה.
במידה שהנך סבור שתוכן גולשים כלשהו מפר את זכויותיך או שמפר את תנאיי השימוש, אנא צור עמנו קשר ודווח לנו על כך צור קשר
הנך מכיר בכך ומסכים כי ככל שתפרסם תגובה כלשהי באתר, לכל אדם בעל גישה לאתר תהיה גישה לתוכן האמור וכן אפשרות ויכולת לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע כלשהו המופיע בתוגבתך.כ ל תגובה כאמור תיחשב לתוכן גולשים לצורך תנאיי השימוש.
CTonTV אינה טוענת לבעלות של תוכן גולשים כלשהו שהנך מעביר, מעלה או חושף בקשר לשימושך באתר ו/או השירותים, והנך שומר על כל זכויות הבעלות שיתכן שתהיינה לך בתוכן האמור. אולם, בכך שהנך מעביר או חושף תוכן מסוג כלשהו (לרבות, ללא הגבלה, בדרך של העלאה, פרסום, העברה, העברה אלקטרונית ו/או חשיפה של תוכן בדרך כלשהי על ו/או באמצעות האתר ו/או השירותים) ("העלאת תוכן"), הנך מעניק באופן אוטומטי (או מאשר כי הבעלים החוקיים בתוכן העניק באופן מפורש) ל-CTonTV זכות ורישיון כלל עולמי, לא בלעדי, תמידי, בלתי חוזר, ללא צורך בתשלום תמלוגים או תמורה אחרת כלשהם, עם זכות למתן רישיון משנה, לעשות שימוש, להעתיק, לשחזר, לתקן, לשנות, לעדכן, לפרסם, לתרגם, להעביר, לחשוף ו/או לבצע בכל מקום פומבי, להרשות גישה אל, לייצר נגזרות של ו/או לשלב או לכלול את התוכן האמור בכל צורה, פורמט, מדיום ו/או טכנולוגיה המוכר לנו כיום ו/או אשר יומצא או יפותח בעתיד במקום כלשהו.
הנך מצהיר ומתחייב בפני CTonTV כי: (א) הנך מחזיק, ותמשיך להחזיק כל עוד הנך עושה שימוש באתר ו/או בשירותים, בכל הזכויות הנדרשים לשם הענקת הרשינוות שהנך נדרש להעניק על-פי הוראות תנאיי השימוש; ו-(ב) כל תוכן גולשים אשר ייחשף בדרך של העלאת תוכן (כמוגדר לעיל) על-ידך יקיים כל חוק, תקנה ו/או כלל וכן את הוראות תנאיי השימוש ולא יפר או יפגע בזעות צד שלישי כלשהי לרבות, ללא הגבלה, זכויות קניין רחוני כלשהן.
 

אתרים/לינקים של צדדים שלישיים

 
האתר עשוי לכלול לינקים לאתרי אינטרנט אחרים או לינקים לתוכן אשר ייוצר בידי צדדים שלישיים ואשר מפורסם באתר. אין CTonTV שולטת באופן כלשהי ו/או מעניקה חסות בקשר עם אתר אחר כלשהו, ואין CTonTV נוטרת, מבצעת בקרה ו/או מאשרת את התוכן אשר מופיע באתרים אלה ו/או המופיע באתר. הנך מכיר בכך ומסכים כי שאין CTonTV אחראית בגין החוקיות, הדיוק, ההתאמה ו/או מידת ההולמות של תוכן, פרסומות, מוצרים, שירותים ו/או מידע כלשהם המצויים באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר, ו/או בגין הפסד, נזק ו/או עלויות כלשהן הנגרמות בתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתוכן כלשהו כמתואר לעיל.
 

שינויים באתר ו/או בשירותים

 
CTonTV רשאית לשנות או להסיר, באופן זמני או תמידי, האתר ו/או השירותים ו/או כל חלק מהם, בכל עת, ומבלי שתידרש למסור הודעה או התראה על כך. הנך מסכים כי CTonTV אינה אחראית או בעלת חבות כלשהי כלפייך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בגין שינוי ו/או הפסקת פעילות כלשהי האתר ו/או השירותים או בגין כל תוכן, מוצר ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או באמצעות השירותים.
 

בעלות בקניין רוחני

 
פרט לזכויות בתוכן גולשים, הבעלות בכל הזכויות לרבות, ללא הגבלה, זכויות הקניין הרוחני בקשר עם השירותים ו/או כל חלק מהם ו/או בקשר עם האתר, על כל מרכיביו וחלקיו לרבות, ללא הגבלה, נכסיו, מאפייניו, תכניו, ה-look and feel שלו, וכל רעיון או עניין בקשר עם האתר, וכמו כן לרבות כל מידע ו/או שירות שניתן, מועבר ו/או נחשף באתר ו/או באמצעות האתר, וכן כל הזכויות הקשורות לכל תיקון, שינוי, שיפור ו/או נגזרת מהאמור לעיל, תיוותרנה בבעלותה הבלעדית של CTonTV.
אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, במידע, תכנים, תוכן גולשים (פרט לתוכן גולשים בו הנך מחזיק זכויות מתאימות) וכדומה אשר מוצגים באתר ו/או ניתנים על-ידי ו/או באמצעות האתר ו/או באמצעות ו/או בקשר עם השירותים לרבות, ללא הגבלה, כל סימן מסחרי ו/או הודעת זכויות יוצרים אשר יופיעו באתר ו/או בכל חומר שיועבר אליך בקשר עם השירותים, בלא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב מאת CTonTV.
 

הגבלת אחריות

 
האתר וכל השירותים והתכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא ניתן להתאים את האתר ו/או את השירותים והתכנים הכלולים בו לצרכיו וטעמו של כל אדם ואדם; על כן, אתה מאשר ומסכים בזה מפורשות, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי CTonTV ו/או מי מטעמה בגין אופי האתר, תכונות האתר והשירותים השונים הכלולים בו, יכולתיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, פרסום תכני גולשים, התגובות שיעוררו ו/או שימושך באתר ככלל. מובהר בזה במפורש כי השימוש (מכל סוג שהוא) באתר נעשה על אחריותך המלאה, הבלעדית והמוחלטת. CTonTV ומי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה שיגרמו לך או מי מטעמך, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או כתוצאה מאחסון, הפעלה והשימוש באתר (על מדוריו השונים והתכנים והשירותים הכלולים בו), לרבות בקשר עם או עקב פגיעה ו/או הפרה של זכויות צדדים שלישיים ובכלל זה מבלי לגרוע זכות לפרטיות, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים וזכויות קנייניות ואישיות אחרות, רשומות או לא רשומות, מוגנות או לא מוגנות.
נוסף על ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה בקשר עם הגבלת אחריותה של CTonTV ו/או מי מטעמה, הנך מאשר ומסכים לכך במפורש, כי: (א) CTonTV אינה מתחייבת לערוך, לסנן, לצנזר ו/או לפקח על תכני גולשים ו/או מסרים פרסומיים ובכלל זה ההודעות המועלות לאתר ו/או לפקח או לבקר על השירותים המוצעים באתר ו/או על ידי כל צד שלישי אחר באמצעות האתר, ובכל מקרה אינה אחראית לתכנים ו/או מסרים אלה ו/או לכל נזק, הפסד, אבדן, הוצאה ו/או תוצאה אחרת אשר ינבעו במישרים או בעקיפין מהסתמכות על תכנים ו/או מסרים אלה ו/או השימוש בהם (ובכלל זה לא תהא אחראית לפגיעה ו/או הפרה של זכויות צדדים שלישיים בקשר עם תכני גולשים כאמור ו/או בקשר עם השימוש בהם במסגרת האתר או בכלל, לרבות ומבלי לגרוע זכות לפרטיות, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים, בין רשומים ובין שלא, וזכויות קנייניות או אישיות אחרות). יובהר, כי CTonTV אף אינה שולטת, מפקחת ו/או אחראית על התכנים ו/או השירותים המסופקים ו/או מפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של צדדים שלישיים אליהם קיים קישור (link) מתוך האתר, או המקשרים אל האתר; (ב) CTonTV לא תהא אחראית לזמינות, ארגון, הרכב, צורה, תוכן, דיוק, מהימנות ו/או שלמות התכנים והשירותים הכלולים ו/או שיהיו כלולים מעת לעת באתר כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל; (ג) CTonTV לא תשא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או כל שימוש לרעה במידע זה הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש בסודיות, או מכך שמסרת אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנת את ססמתך כמומלץ בתנאי שימוש אלה; (ד) CTonTV עושה כל מאמץ על מנת שפעילות האתר תהיה תקינה ורציפה. יחד עם זאת, CTonTV לא מתחייבת שפעילות ושירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או מבלי הפסקות, יתקיימו ללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, תוכנה, קווי ומערכות תקשורת, אצל CTonTV, ספקיה או אצל צדדים שלישיים אחרים. מובהר, כי פעילות האתר תלויה בחלקה בצדדים שלישיים וCTonTV לא תשא בכל אחריות שהיא בקשר עם מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים כאמור ולא תחוב בגין כל נזק, הפסד, אבדן ו/או הוצאה הקשורים בכך; (ה) CTonTV תהא רשאית למחוק כל תוכן שיפורסם על ידך באיזה ממדורי האתר ו/או שירותי האתר, וזאת בכל עת, מכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, CTonTV תהא רשאית למחוק תוכן כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים את תנאי שימוש אלה, או מכל סיבה סבירה אחרת. מובהר כי כל תוכן עלול להמחק כעבור זמן מסוים ממועד פרסומו לראשונה וCTonTV אינה מתחייבת שתוכן שמצאת ו/או פרסמת באתר יוסיף להכלל באתר בחלוף זמן; (ו) CTonTV ומי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) אינם ולא יהיו אחראים בשום מקרה ולא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עיכוב ביצוע או אי יכולת להשתמש ואובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מעיכוב או אי יכולת להשתמש באתר ו/או ככלל בקשר עם השימוש באתר - לרבות בכל שירות ו/או תוכן ו/או מוצר הכלול ו/או זמין באתר ו/או שניתן להגיע אליו או לרכוש אותו באמצעות האתר ובכל הקשור לאספקת, הפצת, הצגת ו/או פרסום שירותים, תכנים ו/או מוצרים כאמור בין אם הפעילה עליהם פיקוח כלשהו ובין אם לאו ועל אף אם יקבע היה ביכולתה להפעיל עליהם פיקוח - בין בהתבסס על עילה חוזית, נזיקית או עונשית בין מכח אחריות מוחלטת ובין מכל עילה אחרת, ואף אם נודע לה על אפשרות לנזק שכזה.
 

התחייבות לשיפוי

 
הנך מסכים ומתחייב לשפות באופן מלא את CTonTV, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בתוך שבעה ימים מיום דרישתה הראשונה כי תעשה כן, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך. בנוסף, הנך מסכים ומתחייב להגן על, לפטור מאחריות ולשפות באופן מלא את CTonTV, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם, כולם או חלקם, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר ככלל ובשירותים הזמינים ו/או המוצעים באמצעותו בפרט, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם הפרת זכויות צדדים שלישיים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הפרת זכויות יוצרים וזכויות אחרות שבקניין רוחני של צדדים שלישיים והפרת הזכות לפרטיות של צדדים שלישיים.
 

ביטול

 
הנך מכיר בכך ומסכים כי CTonTV רשאית, בכל עת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתידרש לתת הודעה או התראה כלשהן, לבטל את גישתך ו/או השימוש שלך באתר ו/או בשירותים ו/או לבטל את האתר כליל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, CTonTV עלולה לבטל את גישתך ו/או את שימושך באתר ו/או בשירותים כתוצאה מהפרת תנאיי השימוש, בקשה כלשהי מרשות מוסמכת, הפרות חוזרות ונשנות של צדדים שלישיים.
 

תשלום

 
כל עוד לא נקבע אחרת, גישה לאתר וקבלת השירותים הנה בחינם. על אף האמור לעיל, CTonTV שומרת הזכות לגבות תשלום בגין גישה לאתר ו/או קבלת השירותים בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל מדיניות תשלום כאמור תפורסם באתר ו/או בתיקון לתנאיי השימוש.
 

הודעות

 
במסירת כתובת הדואר האלקטורני שלך, הנך מסכים לכך ש-CTonTV תעשה בכתובת האמורה שימוש לצורך שליחת הודעות בקשר לשירותים לרבות הודעות כלשהן הנדרשות על-פי דין, במקום תקשרות באמצאות דואר רגיל. יתכן כי CTonTV תעשה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני שלך לצורך שליחת הודעות אחרות כגון עדכונים, תקשרות בין משתמשים, עלוני חדשות, שינויים בשירותים ו/או הצעות. היה ואינך מעונין לקבל הודעות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני, תוכל להודיע על רצונך לההפסיק את קבלת ההודעות על-ידי מתן הודעה לצוות התמיכה שלנו ב-[אנא הכניסו פרט יקשר מתאימים]. אנא שימו לב כי בקשת ביטול כאמור תמנע מכם מלקבל הודעות חשובות לעניין עדכונים, שיפורים ו/או הצעות. CTonTV שומרת לעצמה הזכות לשלוח לך הודעות בקשר עם חשבונך, במידת הצורך, על-אך קבלת הודעת ביטול כאמור.
 

שונות

 
בעצם הכניסה לאתר והגלישה באתר (בין אם כמשתמש רשום ובין אם כאורח בלבד) מצהיר כל גולש ומתחייב בזה כלפי CTonTV כי הוא בן 18 שנה לפחות, או שאם הוא מתחת לגיל 18 כי יידע את הוריו ו/או את הממונים החוקיים עליו (להלן: "האחראים") בדבר ההוראות בתנאי שימוש אלה וכן כי קיבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. בנוסף, יובהר כי על האחראים כאמור חלה האחריות ליידע ולהדריך את ילדיהם, המעונינים להשתמש באתר ושירותיו, בדבר המגבלות והחובות המוטלות עליהם במסגרת הגלישה והפעילות באתר כמשתקף מתנאי שימוש אלה. עוד מובהר, כי על האחראים לפקח על פעילות ילדיהם הגולשים ומשתמשים באתר על מנת שאלה יפעלו על פי הוראות תנאי שימוש אלו. כל פעילות ו/או שימוש אשר יבוצע על ידי גולש באתר מהווה הסכמה של הגולש ו/או האחראים עליו.
יובהר כי הכותרות ו/או החלוקה הנושאית המצויות בתנאי שימוש אלה נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי שימוש אלה.
זכויותיך ו/או התחייבויותיך על פי תנאי השימוש אינן ניתנות להסבה, המחאה ו/או העברה בכל דרך אחרת, במלואן או בחלקן, לאחר. CTonTV תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, לחברה קשורה עמה או מסונפת אליה, באופן חופשי וללא הגבלה. מבלי לפגוע באמור לעיל, העבירה CTonTV את זכויותיה באתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית CTonTV להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, באופן חופשי וללא הגבלה.
האתר מכוון באופן בלעדי למשתמשים אשר מקום מגורם באזורים ומדינות שבהם התוכן הנו חוקי. CTonTV אינה מתחייבת כי התכנים באתר מתאימים ו/או ניתנים לשימוש במקומות אחרים. ככל שמשתמש במקום אחר בוחר לעשות שימור באתר ו/או בשירותים, אותו משתמש עושה כן על-פי שיקול דעתו הבלעדי ויהיה אחראי בגין כל נזק שייגרם בשל כך, וכן יהיה כפוף לדין המקומי שלו, בהתאמה. CTonTV שומרת לעצמה הזכות להגביל את הגישה לאתר ו/או לשירותים לאזורים גיאוגרפיים מסוימים, או לאנשים מסוימים, או לאזור הנתון לסמכות שיפוט מסוימת כלשהי, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדית, ו/או להגביל את השירותים ו/או את הגישה לאתר כאמור.
תנאיי השימוש מבטאים את ההסכם המלא בינך לבין CTonTV לעניין שימוש כלשהו באתר ו/או בשירותים וכל דבר אחר הקשור לכך ומחליף ומבטל כל הסכם, הסכמה, משא ומתן והתחייבות, בין בכתב ובין בעל-פה אחר בין הצדדים, לגבי עניינים המנויים בתנאיי שימוש אלה.
כל האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר בלשון נקבה ולהפך, וכל האמור בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר בלשון רבים ולהפך.
התנהגות כלשהי מצד CTonTV ו/או מי מטעמה לא תחשב כויתור על זכות מזכויותיה על פי תנאיי שימוש אלה או על פי כל דין.
ככל שייקבע על-ידי סמכות שיפוטית מוסמכת כלשהי כי הוראה כלשהי על-פי תנאיי שימוש אלה אינה ניתנת ליישום ו/או אכיפה על-פי דין, כי אז לא יביא הדבר לביטול תנאיי השימוש ו/או הוראות אחרות הקבועות בהם, אלה אותה הוראה תבוטל באופן שיצמצם ככל הניתן השפעה כלשהי על ההוראות אחרות הקבועות בתנאיי השימוש אשר תמשכנה לחול בכל תוקף.
הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הנו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה.
ניתן לפנות ל-CTonTV בקשר עם כל שאלה ו/או הבהרה בקשר עם הוראות תקנון זה ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או השירותים ו/או המידע הניתנים על-ידי ו/או באמצעות האתר, על-ידי פנייה כדלקמן: צור קשר

.

 
צור קשר
שחזור סיסמא
כניסה
זכור
הרשם
אישור קבלת דיוור
הרשם דרך פייסבוק
שכחתי סיסמא
בחירת כוכב הריאליטי של תל אביב
הירשם עכשיו לתחרות הראלטי של ת"א , העלה סרטון קצר על עצמך ומלא את הטופס מטה.
משתמש שיקבל את דירוג המערכת ודרוג הקהל הגבוהה ביותר יזכה לתיעוד ראלטי של 3 ימים.
שים לב אורך הסרטון לא יעלה על דקה אחת
אישור קבלת דיוור
משתמש חוזר?   
שנה פרטי משתמש
אישור קבלת דיוור